540
نام: ابراهیم نام خانوادگی: قاسمی شهرکی نام پدر: عبدالعلی تاریخ تولد: 1340
تاریخ شهادت: 1366/10/30 محل شهادت: عملیات میمک