573
نام: اردشیر نام خانوادگی: رفیعی شهرکی نام پدر: براتعلی تاریخ تولد: 1342/7/3
تاریخ شهادت: 1363/5/28 محل شهادت: سومار