636
نام: اسحاق نام خانوادگی: اسکندری شهرکی نام پدر: یدالله تاریخ تولد: 1348/3/3
تاریخ شهادت: 1366/12/23 محل شهادت: عملیات والفجر10