937
نام: اسدالله نام خانوادگی: نیازی شهرکی نام پدر: غضنفر تاریخ تولد: 1342/3/2
تاریخ شهادت: 1364/10/28 محل شهادت: جنوب