1494
نام: اسکندر نام خانوادگی: مومنی شهرکی نام پدر: فتح الله تاریخ تولد: 1341/2/1
تاریخ شهادت: 1361/4/31 محل شهادت: عملیات رمضان