553
نام: افشین نام خانوادگی: هاشمی شهرکی نام پدر: مرتضی قلی تاریخ تولد: 1347/9/28
تاریخ شهادت: 1365/10/22 محل شهادت: عملیات کربلای 5