360
نام: اکبر نام خانوادگی: جمالی نام پدر: تاریخ تولد:
تاریخ شهادت: 60/11/21 محل شهادت: چزابه