576
نام: بختیار نام خانوادگی: رضایی شهرکی نام پدر: نصرالله تاریخ تولد: 1343/3/1
تاریخ شهادت: 1367/4/21 محل شهادت: دهلران