711
نام: بهزاد نام خانوادگی: شاهرخ شهرکی نام پدر: اکبر تاریخ تولد: 1347/6/30
تاریخ شهادت: 1368/10/4 محل شهادت: شمال غرب سردشت