657
نام: بهمن نام خانوادگی: بقایی شهرکی نام پدر: فرج الله تاریخ تولد: 1345/4/18
تاریخ شهادت: 1361/11/21 محل شهادت: شمال فکه