1208
نام: بهمن نام خانوادگی: هاشمی شهرکی نام پدر: بهرام تاریخ تولد: 1348/11/5
تاریخ شهادت: 1366/12/23 محل شهادت: عملیات والفجر10