543
نام: جانمحمد نام خانوادگی: اسکندری شهرکی نام پدر: محمد تاریخ تولد: 1324/6/11
تاریخ شهادت: 1360/6/21 محل شهادت: تهران- درگیری با منافقین