487
نام: جلیل نام خانوادگی: ضیائی شهرکی نام پدر: احمد تاریخ تولد: 1348/10/28
تاریخ شهادت: 1365 محل شهادت: عملیات کربلای 5