401
نام: حسن نام خانوادگی: قدیری نام پدر: تاریخ تولد:
تاریخ شهادت: 61/12/11 محل شهادت: طلاییه