743
نام: حسن نام خانوادگی: قلی پور شهرکی نام پدر: اسدالله تاریخ تولد: 1333/6/20
تاریخ شهادت: 1361/2/16 محل شهادت: عملیات بیت المقدس