535
نام: حشمت الله نام خانوادگی: ترک زاده شهرکی نام پدر: نبی الله تاریخ تولد: 1338
تاریخ شهادت: 1361/2/10 محل شهادت: خرمشهر