601
نام: حفیظ الله نام خانوادگی: رفیعی شهرکی نام پدر: نبی الله تاریخ تولد: 1341/5/6
تاریخ شهادت: 1365/2/5 محل شهادت: عملیات والفجر8