806
نام: حفیظ الله نام خانوادگی: ندیمی شهرکی نام پدر: فرج الله تاریخ تولد: 1339
تاریخ شهادت: 1359/9/13 محل شهادت: سوسنگرد