479
نام: حمزه نام خانوادگی: قشقایی نژاد شهرکی نام پدر: عباسعلی تاریخ تولد: 1348/2/5
تاریخ شهادت: 1384/12/10 محل شهادت: جانباز