515
نام: حیدرعلی نام خانوادگی: پناهنده شهرکی نام پدر: رمضانعلی تاریخ تولد: 1348/4/1
تاریخ شهادت: 1366/12/23 محل شهادت: عملیات والفجر10