845
نام: حیدر نام خانوادگی: اسکندری شهرکی نام پدر: حجت الله تاریخ تولد: 1347/1/2
تاریخ شهادت: 1364/12/24 محل شهادت: عملیات والفجر8