615
نام: حیدر نام خانوادگی: رئیسی شهرکی نام پدر: اکبر تاریخ تولد: 1342/11/1
تاریخ شهادت: 1366/12/23 محل شهادت: منطقه عملیاتی شاخ شمیران