790
نام: خسرو نام خانوادگی: آزاد شهرکی نام پدر: صفر تاریخ تولد: 1337/11/17
تاریخ شهادت: 1364/12/25 محل شهادت: عملیات والفجر8