606
نام: خسرو نام خانوادگی: علی بابایی شهرکی نام پدر: حسین تاریخ تولد: 1345/6/30
تاریخ شهادت: 1363/12/22 محل شهادت: عملیات بدر