739
نام: داریوش نام خانوادگی: ندیمی شهرکی نام پدر: اسدالله تاریخ تولد: 1347/8/18
تاریخ شهادت: 1362/12/7 محل شهادت: عملیات خیبر