562
نام: داوودعلی نام خانوادگی: خدابنده شهرکی نام پدر: غلام علی تاریخ تولد: 1336/4/11
تاریخ شهادت: 1364/11/24 محل شهادت: عملیات والفجر8