1101
نام: رستم نام خانوادگی: علی بابایی شهرکی نام پدر: سلطانعلی تاریخ تولد: 1350/2/15
تاریخ شهادت: محل شهادت: منطقه فاو