774
نام: رضا نام خانوادگی: رحمانی شهرکی نام پدر: علی آقا تاریخ تولد: 1340/1/3
تاریخ شهادت: 1365/5/7 محل شهادت: جزیره مجنون