621
نام: روح الله نام خانوادگی: قلی پور شهرکی نام پدر: یدالله تاریخ تولد: 1338/7/3
تاریخ شهادت: 1359/7/4 محل شهادت: حمیدیه