730
نام: سعید نام خانوادگی: علی بابایی شهرکی نام پدر: سلطانعلی تاریخ تولد: 1343/5/1
تاریخ شهادت: 1361/1/1 محل شهادت: دشت عباس