723
نام: سید سعید نام خانوادگی: قریشی شهرکی نام پدر: مجید تاریخ تولد: 1345/4/6
تاریخ شهادت: 1362/2/20 محل شهادت: پاسگاه زید