542
نام: سید مجید نام خانوادگی: حیدری شهرکی نام پدر: کمال تاریخ تولد: 1345
تاریخ شهادت: 1362/12/17 محل شهادت: عملیات خیبر