767
نام: سید مجید نام خانوادگی: قریشی شهرکی نام پدر: محمد تاریخ تولد: 1340/1/3
تاریخ شهادت: 1361/4/29 محل شهادت: شرق بصره