630
نام: سیف الله نام خانوادگی: خدابنده شهرکی نام پدر: قلی تاریخ تولد: 1333/1/15
تاریخ شهادت: 1361/2/25 محل شهادت: عملیت بیت المقدس(جبهه جنوب)