604
نام: صفرعلی نام خانوادگی: رفیعی شهرکی نام پدر: عوضعلی تاریخ تولد: 1344
تاریخ شهادت: 1375/1/3 محل شهادت: مجروحیت شیمیایی