779
نام: عطاالله نام خانوادگی: خدابنده شهرکی نام پدر: سعادت الله تاریخ تولد: 1345/1/1
تاریخ شهادت: 1361/1/4 محل شهادت: جبهه رقابیه