490
نام: علیرضا نام خانوادگی: امیرخوانی شهرکی نام پدر: حاج بابا تاریخ تولد: 1344/8/18
تاریخ شهادت: 1367/1/21 محل شهادت: مریوان