574
نام: علی اکبر نام خانوادگی: ایزدی شهرکی نام پدر: ناصر تاریخ تولد: 1337/7/15
تاریخ شهادت: 1362/1/23 محل شهادت: عملیات والفجر1.شرهانی