508
نام: علی مولا نام خانوادگی: بیگ زاده شهرکی نام پدر: سیف الله تاریخ تولد: 1341/9/1
تاریخ شهادت: 1361/2/18 محل شهادت: موسیان