657
نام: علی نام خانوادگی: نظری شهرکی نام پدر: محمد تاریخ تولد: 1343
تاریخ شهادت: 1384/7/11 محل شهادت: جانباز