537
نام: غلامعلی نام خانوادگی: شاهوردی شهرکی نام پدر: نادعلی تاریخ تولد: 1340
تاریخ شهادت: 1362/5/26 محل شهادت: براثرتصادف