497
نام: فرود نام خانوادگی: علیدوستی شهرکی نام پدر: حسنعلی تاریخ تولد: 1343/1/20
تاریخ شهادت: 1365/10/23 محل شهادت: شلمچه