364
نام: فریدون نام خانوادگی: خدابنده شهرکی نام پدر: حسن تاریخ تولد: 1340/1/1
تاریخ شهادت: 1361/10/5 محل شهادت: موسیان