927
نام: قاسم نام خانوادگی: قلی پور شهرکی نام پدر: حفیظ الله تاریخ تولد: 1344/9/2
تاریخ شهادت: 1365/12/10 محل شهادت: عملیات کربلای 5