536
نام: قدمعلی نام خانوادگی: قهرمان شهرکی نام پدر: شیرعلی تاریخ تولد: 1339/4/10
تاریخ شهادت: 1361/1/6 محل شهادت: عملیات فتح المبین