495
نام: ماشاالله نام خانوادگی: علیرضایی شهرکی نام پدر: رضا تاریخ تولد: 1340/4/10
تاریخ شهادت: 1359/1/1 محل شهادت: آبادان