561
نام: مجید نام خانوادگی: پناهنده شهرکی نام پدر: نعمت الله تاریخ تولد: 1348/6/17
تاریخ شهادت: 1363/12/25 محل شهادت: عملیات بدر