825
نام: محمد (بهزاد) نام خانوادگی: خدابنده شهرکی نام پدر: ایرج تاریخ تولد: 1343
تاریخ شهادت: 1365 محل شهادت: غرب کشور