901
نام: محمد رضا نام خانوادگی: رحمانی شهرکی نام پدر: علی آقا تاریخ تولد: 1341
تاریخ شهادت: 1359/10/10 محل شهادت: دشت عباس