531
نام: محمد نام خانوادگی: قلی پور شهرکی نام پدر: یدالله تاریخ تولد: 1344
تاریخ شهادت: 1369/10/3 محل شهادت: